سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عفاف و حجاب
احادیثی از معصومین(ع) درمورد حجاب و عفاف

1- پ?امبر اکرم (ص) فرموده‌اند: کس? که نظر به نامحرم را از خوف خداوند ترک کند، خداوند به او ا?مان? عطا م?‌کند که ش?ر?ن? آن را در قلبش م?‌?ابد.
(الحکم الزاهره، ج 1، ص 301)

2- پ?امبر اکرم (ص) فرموده‌اند: زن? که برا? حفظ غ?رت، استقامت ورز?د و برا? خدا وظ?فه خود را به خوب? انجام داد، خداوند پاداش شه?د را به او خواهد داد.
(نوادر راوند?، ص 37 / بحار، جلد 103، ص 250)

3- پ?امبر اکرم (ص) فرموده‌اند: آن هنگام که پوشش، سر زن? باشد، ارزش آن از دن?ا و آنچه در آن است، ب?شتر است. (
نورالشاف? ف? الفقه الشافع?)

4 – پ?امبر اکرم (ص) فرموده‌اند: هر که عاشق شد و عفت پ?شه کرد و در هم?ن حال از دن?ا رفت، اجر شه?د را دارد.
(کنزالعمال، ح 7000 )

5- دعا? پ?امبر نور و رحمت (ص): پروردگارا، زنان? که خود را پوش?ده نگه م?‌دارند، مشمول رحمت و غفران خود بگردان.
(مستدرک الوسا?ل، ج 3، ص 244)

6- امام عل? (عل?ه‌الس?‌م) فرموده‌اند: پاداش رزمنده شه?د در راه خداوند، با?‌تر از پاداش انسان پاک‌دامن? ن?ست که توان انجام گناه را دارد ول? خود را آلوده نم?‌سازد. انسان پاک‌دامن، نزد?ک است که فرشته‌ا? از فرشتگان اله? گردد.
(نهج‌الب?‌غه، حکمت 474)

7- پ?امبر اکرم (ص) فرموده‌اند: زنان خود را با پوشش اندام و جسم، از د?دار نامحرمان باز دار?د، که زنان هرچه پوش?ده‌تر باشند، سعادتمندتر هستند.
(سف?نه البحار، ج 2، ص 298)

8- پ?امبر اکرم (ص) فرموده‌اند: برا? زن، سزاوار ن?ست که هنگام ب?رون رفتن از خانه‌اش، لباسش را جمع و فشرده کند.
(محمد محمد? اشتهارد?، پوشش زن در اس?‌م، ص 19 )

9- امام صادق (عل?ه‌الس?‌م) فرموده‌اند: برا? زن مسلمان، جا?ز ن?ست که روسر? (مقنعه) و پ?راهن? بر تن کند که بدنش را نپوشاند.
(وسا?ل الش?عه، جلد 30، ص 5181)

10- امام صادق (عل?ه‌الس?‌م) فرموده‌اند: در مورد ز?نت‌ها?? که جا?ز است زن در مقابل نامحرم ظاهر کند، صورت و کف دو دست است.
(بحار، ج 104، ص 33 / قرب ا?‌سناد، ص 40)

11- رسول خدا (ص) فرموده‌اند:
هر زن? که به خداوند سبحان و روز ق?امت ا?مان دارد، ز?نتش را برا? غ?ر شوهرش آشکار نم?‌کند و همچن?ن مو? سر و مچ خود را نما?ان نم?‌سازد و هر زن? که ا?ن کارها را برا? غ?ر شوهرش انجام دهد، د?ن خود را فاسد کرده و خداوند را نسبت به خود خشمگ?ن کرده است؛ و همچن?ن زر و ز?ور خود را در منظر و د?دگاه غ?ر شوهر نم?‌گذارد و در غ?اب شوهر، خود را خوشبو نم?‌کند که اگر چن?ن کند، د?نش را تباه و خدا را به خشم آورده است. برا? زن، جا?ز ن?ست مچ پا را برا? مرد نامحرم آشکار سازد و اگر مرتکب چن?ن عمل? شد، اول ا?نکه: خداوند سبحان هم?شه او را لعنت م?‌کند. دوم ا?نکه: دچار خشم و غضب خداوند بزرگ م?‌شود. سوم ا?نکه: فرشتگان اله? هم او را لعنت م?‌کنند. چهارم: عذاب دردناک? برا? او در روز ق?امت آماده شده است.
(مستدرک حاکم، ج 2، ص 549)

12- پ?امبر اکرم (ص) فرموده‌اند: بهتر?ن زنان شما، زن? است که برا? شوهرش، آرا?ش و خودنما?? کند، اما خود را از نامحرمان بپوشاند.
(بحارا?‌نوار، ج 103، ص 235)

13- امام صادق (عل?ه‌الس?‌م) فرموده‌اند: ه?چ غن?مت? مانند غن?مت? که آدم? از راه کنترل چشم به دست م?‌آورد ن?ست، ز?را د?دگان از نگاه به نامحرم فرو بسته نم?‌شود، جز آنکه در قلب او عظمت و ج?‌ل اله? مشاهده م?‌شود.
(مصباح الشر?عه، ص 9)

14- پ?امبر اکرم (ص) فرموده‌اند: همه چشم‌ها در ق?امت گر?انند، جز سه چشم: چشم? که در دن?ا از خوف خدا بگر?د و چشم? که از نگاه حرام خوددار? کند و چشم? که به خاطر نگهبان? در راه خدا ب?دار بماند.
(نور الثقل?ن، ج 3، ص 583)

15- امام عل? (عل?ه‌الس?‌م) فرموده‌اند: اخت?‌ط و گفتگو مردان با زنان نامحرم، سبب نزول ب?‌ و بدبخت? خواهد شد، و دل‌ها را منحرف م?‌سازد.
(بحارا?‌نوار جلد 74 صفحه 291)

16- رسول خدا (ص) فرموده‌اند: ب?ن مردان و زنان نامحرم، جدا?? ا?جاد کن?د (تا با هم برخورد و تماس نداشته باشند) ز?را هنگام? که آنان رو در رو? ?کد?گر قرار گرفتند و با هم رفت و آمد داشتند، جامعه به درد? مبت?‌ خواهد شد که درمان نخواهد داشت.
(بهشت جوانان صفحه 468)

17- حضرت محمد (ص) فرموده‌اند: کس? که چشمانش را از نگاه حرام به زن? پر کند، خداوند در روز ق?امت، چشمانش را با م?خ‌ها? آتش?ن و آتش پر م?‌نما?د و تا زمان? که خداوند ب?ن مردم حکم م?‌نما?د، به ا?ن حالت خواهد بود. آنگاه دستور م?‌رسد که او را به جهنم ببر?د. (در صورت? که توبه نکرده باشد)
(ثواب ا?‌عمال و عقاب ا?‌عمال صفحه 615)

18- حضرت محمد (ص) فرموده‌اند: هر خانم? که خود را معطر و خوشبو کند (عطر بزند) و سپس از خانه خارج شود، همواره مورد لعنت خدا و م?‌ئکه فرار خواهد گرفت، تا وقت? که به خانه برگردد، هرچند برگشتنش به خانه طول بکشد.
(فروع کاف? جلد 5 صفحه 163، ثواب ا?‌عمال و عقاب ا?‌عمال صفحه 559)

19- امام عل? (عل?ه‌الس?‌م) فرموده‌اند: پ?وسته امت مسلمان به راه خ?ر قدم م?‌نهند، تا زمان? که از فرهنگ و آداب و رسوم (مانند پوش?دن لباس و غذا خوردن و … ) از کافران تقل?د نکنند؛ و اگر در آداب از ب?گانگان پ?رو? کردند، خداوند قادر، آنان را ذل?ل م?‌گرداند.
(بحارا?‌نوار جلد 79 ( 76 ) صفحه 303 باب التجمل و اظهار النعمه)

20- امام صادق (عل?ه‌الس?‌م) فرموده‌اند: خداوند به ?ک? از پ?امبران وح? کرد که به مومنان بگو که در لباس، خوراک و آداب و رسوم، دشمنان خدا را سرمشق قرار نده?د که اگر چن?ن کن?د، شما هم مثل آنان، دشمنان خدا محسوب م?‌گرد?د.
(بهشت جوانان صفحه 477، وسائل الش?عه جلد 3 صفحه 279)

21- امام صادق (عل?ه‌الس?‌م) فرموده‌اند: ه?چ غن?مت? مانند غن?مت? که آدم? از راه کنترل چشم به دست م?‌آورد ن?ست، ز?را د?دگان از نگاه به نامحرم فرو بسته نم?‌شود، جز آنکه در قلب او عظمت و ج?‌ل اله? مشاهده م?‌شود.
(مصباح الشر?عه، ص 9)

22- امام صادق (عل?ه‌الس?‌م) فرموده‌اند: خانواده و اموال خود را با قرائت سوره نور حفظ کن?د و زنان خود را به وس?له آن مصون و محفوظ نگه دار?د، ز?را کس? که دائماً روز? ?ک‌بار ا?ن سوره را قرائت کند، ه?چ فرد? از اهل منزل او به فحشا کشانده نخواهند شد.
(نور الثقل?ن، ج 3، ص 583)

23- امام عل? (عل?ه‌الس?‌م) به اصحاب خو?ش فرمودند: هرگاه زن? نظر شما را جلب کرد، فوراً به همسر خود رجوع کن?د، ز?را آنچه که نظر شما را جلب نمود، در او ن?ز هست و آن مرد نبا?د به ش?طان مهلت نزد?ک شدن به قلب خود دهد و با?د د?دگان خو?ش را از توجه به آن زن «اجنب?» فرو بندد و اگر دارا? همسر ن?ست، دو رکعت نماز گزارد و به حمد و ثنا? اله? بپردازد و صلوات بر پ?امبر و آل و? فرستد و سپس از خدا درخواست کند تا با رحمت و لطف خود، او را از راه دست?اب? به ح?‌ل، از رو? آوردن به حرام، ب?‌ن?از کند.
(نور الثقل?ن، ج 3، ص 583)

24- رسول خدا (ص) فرموده‌اند: «بهتر?ن زنان شما، زن? است که برا? شوهرش آرا?ش و خودنما?? کند، اما خود را از نامحرمان بپوشاند».
(بحارا?‌نوار، ج 103، ص 235)

25- امام عل? (عل?ه‌الس?‌م) فرموده‌اند: زن (با?د) مو و س?نه و دور گردن و ز?ر گلو? خود را بپوشاند.
(مجمع‌الب?ان، ج 7)

26- امام صادق (عل?ه‌الس?‌م) فرموده‌اند: (روز ق?امت) زن ز?با را که به خاطر ز?با??‌اش در فتنه افتاده است و فر?ب ز?با??‌اش را خورده (و به ب?‌حجاب? و ب?‌عفت? و گناه آلوده شده)، برا? حساب م?‌آورند. پس به خدا م?‌گو?د: خدا?ا، تو خود مرا ز?با خلق کرد? و به سبب آن در فتنه افتادم. پس حضرت مر?م (س?‌م الله عل?ها) را حاضر م?‌کنند و ندا داده م?‌شود: آ?ا تو ز?باتر? ?ا مر?م؟ ما او را در نها?ت ز?با?? آفر?د?م، اما او گناه نکرد.
(بحارا?‌نوار، ج 12، ص 241)

27- رسول خدا (ص) فرموده‌اند: زن در نزد نامحرمان، با?د چهار لباس داشته باشد: 1- چادر 2- مقنعه 3- پ?راهن 4- شلوار.
(تفس?ر نور الثقل?ن، ج 3، ص 624)

28- حضرت محمد (ص) فرموده‌اند: کس? که خود را شب?ه غ?ر مسلمان درآورد، از ما ن?ست.
(نهج‌الفصاحه صفحه 509، بهشت جوانان صفحه 167)

29- حضرت محمد (ص) فرموده‌اند: کس? که با زن نامحرم? دست بدهد، در روز ق?امت در حال? م?‌آ?د که دست‌ها?ش به گردنش بسته شده است. آن گاه دستور م?‌رسد او را به جهنم ببر?د. (در صورت? که توبه نکرده باشد)
(ثواب ا?‌عمال و عقاب ا?‌عمال صفحه 607)

30- امام عل? (عل?ه‌الس?‌م) فرموده‌اند: من و پ?امبر در ?ک روز ابر? و باران? در بق?ع نشسته بود?م که زن? سوار بر ا?‌غ از آن جا گذشت و دست ا?‌غش در گودال? فرو رفت و زن به زم?ن افتاد. پ?امبر (صل? الله عل?ه و آله و سلّم) رو?ش را برگرداند. حاضران عرض کردند: ا? رسول خدا، آن زن شلوار به پا دارد. پ?امبر سه بار فرمود: خدا?ا، زنان شلوار پوش را ب?امرز. ا? مردم، شلوار بپوش?د که شلوار، پوشاتر?ن جامه‌ها? شماست و زنان خود را در موقع? که ب?رون م?‌آ?ند با شلوار حفظ کن?د.
(تنب?ه الخواطر: 2 / 78، منتخب م?زان الحکمه: 130)

31- حضرت فاطمه زهرا (س?‌م الله عل?ها) در آخر?ن روزها? عمر پر برکتشان ضمن وص?ت? به اسماء فرمودند: من بس?ار زشت و زننده م?‌دانم که جنازه زنان را پس از مرگ با انداختن پارچه‌ا? رو? بدنش تش??ع م?‌کنند و افراد? اندام و حجم بدن او را مشاهده کرده و برا? د?گران تعر?ف م?‌نما?ند. مرا بر تخت? که اطرافش پوش?ده ن?ست و مانع مشاهده د?گران نباشد، قرار مده؛ بلکه مرا با پوشش کامل تش??ع کن، خداوند تو را از آتش جهنم مستور و محفوظ نما?د.
(تهذ?ب ا?‌حکام، ج 1، ص 429)

32- رسول خدا (ص) فرموده‌اند: «بهتر?ن زنان شما، زن? است که برا? شوهرش آرا?ش و خودنما?? کند، اما خود را از نامحرمان بپوشاند».
(بحارا?‌نوار، ج 103، ص 235)

33- حضرت محمد (ص) فرموده‌اند: کس? که با زن نامحرم? شوخ? کند، در مقابل هر کلمه‌ا? که در دن?ا به او گفته است، هزار سال حبس م?‌شود.
(ثواب ا?‌عمال و عقاب ا?‌عمال صفحه 607)

34- رسول اکرم (ص) در حال? که به زن? که جامه‌ها? نازک و بدن‌نما پوش?ده بود، رو? خو?ش را از و? برگرداند و فرمودند: هم?ن که زن به حد بلوغ رس?د، سزاوار ن?ست چ?ز? از بدن او د?ده شود، مگر از مچ دست به پا??ن و صورتش
(الدرالمنثورج 5)

35- رسول خدا (ص) فرموده‌اند: ب?ن مردان و زنان نامحرم، جدا?? ا?جاد کن?د (تا با هم برخورد و تماس ب?‌دل?ل نداشته باشند) ز?را هنگام? که آنان رو در رو? ?کد?گر قرار گرفتند و با هم رفت و آمد داشتند، جامعه به درد? مبت?‌ خواهد شد که درمان نخواهد داشت.
(بهشت جوانان صفحه 468)

36- امام صادق (ع) فرموده‌اند: خداوند به ?ک? از پ?امبران وح? کرد که به مومنان بگو که در لباس، خوراک و آداب و رسوم، دشمنان خدا را سرمشق قرار نده?د که اگر چن?ن کن?د، شما هم مثل آنان، دشمنان خدا محسوب م?‌گرد?د.
(بهشت جوانان صفحه 477، وسائل الش?عه جلد 3 صفحه 279)

37- امام رضا (عل?ه‌الس?‌م) فرموده‌اند: نگاه کردن به موها? زنان نامحرم، حرام است، ز?را ا?ن نگاه، مرد را ته??ج و تحر?ک نموده و ا?ن تحر?ک و ته??ج، شخص را به فساد و چ?ز? که ح?‌ل و پسند?ده ن?ست م?‌کشاند.
(علل الشرا?ع ج 2 ص 564)

38- دختر 6 ساله حضرت اباعبدالله الحس?ن (عل?ه‌الس?‌م) در مجلس ?ز?د، با آست?ن خود، رو? خود را گرفته بود و اشک م?‌ر?خت. ?ز?د پرس?د چرا گر?ه م?‌کن?؟ فرمود: چگونه گر?ه نکند کس? که پوشش و نقاب? برا? او ن?ست که صورت خود را از تو و حضار مجلست بپوشاند.
(ترجمه نفس المهموم، ص 221)

39- حضرت رسول اکرم (ص) فرموده‌اند: ?ک? از گروه? که وارد جهنم م?‌شوند، زنان بدحجاب? هستند که برا? فتنه و فر?ب مردان، خود را آرا?ش و ز?نت م?‌کنند.
(کنزالعمال، ج 16، ص 383)

40- امام صادق (عل?ه‌الس?‌م) فرموده‌اند: ح?ا و ا?مان، هم‌سنگ و هم‌دوش ?کد?گرند، هنگام? که ?ک? از آن برود، د?گر? در پ? آن م?‌رود.(کافی،ج 2)

منبع:
http://bashiran.ir/hejab43/

[ پنج شنبه 94/1/20 ] [ 2:0 عصر ] [ زهرا فاطمی ]
<      1   2      
درباره وبلاگ
موضوعات وب
آرشیو مطالب
امکانات وب
بازدید امروز: 2
بازدید دیروز: 14
کل بازدیدها: 6030