سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عفاف و حجاب

 حجاب ازدیدگاه شهدا

چه‌قدر زود همه چ?ز را فراموش کرد?م، شعارها? دبستان?مان را: «زن در حجاب چون گوهر? است در صدف.» شعرها? کتاب‌ها: «ا? زن به تو از فاطمه(س) ا?ن‌گونه خطاب است، ارزنده‌تر?ن ز?نت زن حفظ حجاب است.» نوشته‌ها? رو? د?وارها: «نکند خون شهدا فرش راه ما شود.. و...   گفتم شه?د! ?عن? اگر شهدا زنده بودند و ا?ن چ?زها را م?‌د?دند، چه م?‌کردند؟! مگر در ظاهر، غ?ر از ا?ن بود که برا? گرفتن مرزها و پس گرفتن شهرها?مان رفتند، اما آ?ا واقعاً هدفشان ا?ن بود؟   تو ا? خواهرم! حجاب تو کوبنده‌تر از خون سرخ من است.

 شه?د ابوالفضل سنگ‌ تراشان خواهرم: محجوب باش و باتقوا، که شما??د که دشمن را با چادر س?اهتان و تقوا?تان م?‌کش?د.   حجاب تو سنگر تو است، تو از داخل حجاب، دشمن را م?‌ب?ن? و دشمن تو را نم?‌ب?ند.

 سردار شه?د رح?م آنجف? شما خواهرانم و مادرانم: حجاب شما جامعه را از فساد به سو?‏ معنو?ت و صفا م?‏کشاند.  

شه?د عل? رضائ?ان خواهرانم!در ترب?ت فرزندانتان بکوش?د و حجاب را رعا?ت کن?د، زهراگونه زندگ? کن?د.

شه?د ?عقوب ابراه?م نژاد: اگر م? دانستم با هر بار که خونم ر?خته م? شود ب? حجاب? آغوش حجاب در بر م? گ?رد، حاضر بودم هزاران هزار بار کشته شوم.

 شه?د احمد پناه?: حجاب شما سنگر? است آغشته به خون من که اگر آن را حفظ نکن?د به خون من خ?انت کرده ا?د.  

شه?د محمد محمود?: حجاب شما از خون ما که در جبهه م? ر?زد برا? دشمن کوبنده تر است.  

شه?د ابراه?م هاشم??: حجاب شما به خون ما رنگ م? بخشد.  

شه?د تق? س?ف?: خواهران در حجاب و برادران در نگاه م? توانندش?طان را سرکوب کنند.  

شه?د منصور رنجبران: ا?ن دن?ا زودگذر است و به زود? همگ? ما برا? پاسخ در م?ز محاکمه اله? حاضر م? شو?م و آن موقع است که از شما سوال م? شود ا? زنان آ?ا پ?رو حضرت فاطمه(س) بود?د ?ا نه؟ چه جواب? دار?د بده?د؟  

شه?د محمدرضا جمش?د?ان: آخر تا ک?؟ چقدر شهدا وص?ّت کنند که خواهران حجاب، حجاب. چرا از ز?نب و زهرا(س?‌م الله عل?هما) درس نم? آموز?د؟ د?گر بق?ّه با وجدان خودتان، آخر کم? هم به آخرت فکر کن?د.  

شه?د عبدالله محمودى: و تو ا ى خواهر د?نى‏ام؛ چادر س?اهى که تو را احاطه کرده است ازخون سرخ من کوبنده‏تر است.  

سردار شه?د رح?م آنجفى: خواهرم: محجوب باش و باتقوا، که شما??د که دشمن را با چادر س?اهتان و تقوا? تان مى‏کُش?د. حجاب تو سنگر تو است، تو از داخل‏حجاب دشمن را مى‏ب?نى و دشمن تو را نمى‏ب?ند.  

شه?د محمّد کر?م غفرانى: حفظ حجاب هم چون جهاد در راه خداست.  

شه?د حم?د رضا نظام: خواهرم؛ از بى‏حجابى است اگر عمر گُل کم است، نهفته باش و هم?شه گُل‏باش.  

شه?د س?د محمد تقى م?رغفور?ان: از تمامى خواهرانم مى‏خواهم که حجاب، ا?ن لباس رزم را حافظ باشند.  

طلبه شه?د محمد جواد نوبخت?: خواهرم؛ هم چون ز?نب باش و در سنگر حجابت ‏به اس?‌م خدمت کن.  

شه?د صادق مهدى پور: ?ک دختر نج?ب با?د باحجاب باشد.  

شه?د بهرام ?ادگار?: خواهرم؛ حجاب تو مشت محکمى بر دهان منافق?ن و دشمنان اس?‌م‏مى‏زند.  

شه?د ابوالفضل سنگ‏تراشان: تو اى خواهرم، حجاب تو کوبنده‏تر از خون سرخ من است.  

شه?د حم?د رستم?: به پهلوى شکسته فاطمه زهرا(س) قسمتان مى‏دهم که ، حجاب را حجاب‏را ، حجاب را ، رعا?ت کن?د.  

شه?د على اصغر پور فرح آباد?: خواهر مسلمان؛ حجاب شما موجب حفظ نگاه برادران خواهد شد. برادرمسلمان؛ بى‏اعتنا?ى شما و حفظ نگاه شما موجب حجاب خواهران خواهدشد.  

شه?د على رضائ?ان: شما خواهرانم و مادرانم؛ حجاب شما جامعه را از فساد به سوى‏معنو?ّت و صفا مى‏کشاند.  

شه?د على روحى نجفى: از خواهران گرامى خواهشمندم که حجاب خود را حفظ کنند ، ز?را که‏حجاب خون‏ بهاى شه?دان است.  

شه?د غ?‌مرضا عسگر?: مادرم؛ من با حجاب و عزّت نفس و فداکارى شما رشد پ?دا کردم.  

شه?د محمّد حسن جعفرزاده: اى خواهرم؛ قبل از هر چ?ز استعمار از س?اهى چادر تو مى‏ترسد تا سرخى خون من.  

شه?د محمّد على فرزانه: خواهرم؛ ز?نب‏گونه حجابت را که کوبنده‏تر از خون من است‏حفظ کن.  

ر??س جمهور شه?د محمّد على رجا?ى خواهران ما در حالى که چادر خود را محکم برگرفته‏اند و خود را هم چون فاطمه و ز?نب حفظ مى‏کنند، هدف‏دار در جامعه حاضرشده‏اند.   

شه?د خلبان عباس بابا??: حجاب ، حجاب را خ?ل? ز?اد رعا?ت کن.  

شه?د ابراه?م نجات?: از خواهرانم م? خواهم با رعا?ت حجاب و مسائل د?ن?  و اس?‌م? مشت محکم? به دهان دشمنان انق?‌ب بزنند.  

شه?د حس?ن عنا?ت?: ا? خواهران حزب‌الله، از شما ن?ز تقاضا دارم قدم بر خون شه?دان نگذار?د و با حفظ حجاب از خون شه?دان پاسدار? کن?د و هم?شه در صحنة انق?‌ب باش?د.   

شه?د محمّد کشور?: خواهر حزب‌الّله?‌ام، ممکن است شما فکر کن?د که چرا ا?ن سعادت (ف?ض شهادت) تنها نص?ب برادران م?‌شود، لکن ا? خواهرم، ا?ن را بدان که شما در سنگر حجاب و مسجد ومدرسه کوشا باش و فعال?ّت شما از خون ما پُر ارج‌تر و کوبنده‌تر است. و ن?ز ف?ض آن از شهادت کمتر ن?ست.  

شه?د حم?درضا قل? زاده: خواهرم، حجابت را حفظ کن و به دشمنان اس?‌م و انسان?ّت بفهمان که زن مسلمان ا?ران? زن? است آزاده، با شخص?ّت، باا?مان و الهام گرفته از مکتب بانو? بزرگ اس?‌م زهرا? اطهر(س)‌ که هرگز اجازه نخواهد داد – همانند زنان به لجن کش?ده– از او عروسک? کوک? بسازند و وس?له‌ا? برا? فروش ب?شتر کا?‌ها? تجارت? شود.  

شه?د حم?درضا نظام: خواهرم، حجاب نشانگر ز?با?? روح و اند?شه توست. خواهرم، حجاب تضم?ن‌کنندة س?‌مت و پارسا?? جامعه است. جامعه رابه و?ران? مکش. خواهرم، حجاب مجوز ورود تو به بهشت است و آ?ا واقعاً‌ بهشت نم?‌خواه?؟‌ خواهرم، «غنچة نهفته در برگ را نچ?نند،‌از ب?‌حجاب? است اگر عمر گل کم است؛ نهفته باش و هم?شه گل باش».  

شه?د محمّد عل? وک?ل زاده: خواهرم! با حفظ حجاب و نجابت و عفّت خود، حضرت ز?نب را خشنود کن.  

شه?د عباس شع?ب?: تو را سفارش م?‏کنم که حجابت را و د?گر رسالت‏هاى ز?نبى را فراموش نکنى، و جنگ تو مبارزه با بى ‏بند و بارى ‏ها و بى‏ حجابى ‏ها و خ?‌صه نبرد با خود فروختگان داخلى است. ا?ن وظ?ف? شما و همه پ?روان ز?نب است.   

شه?د محمّد حسن آذر?: مسئول?ت زمان? و مکان? خود را کام?‌ً حس کرده و در تثب?ت ا?ن انق?‌ب که ثمرة خون شهدا? اس?‌م است در حدّ توانتان کوشا باش?د.  

شه?د محمودباقر شادم?: ا? مردم م?‌خواه?د تا ک? در خواب خرگوش? به سر بر?د و به ا?ن همه مسائل ب?‌اهم?ّت باش?د. چرا با?د ا?ن همه فساد جامعه را فرا گ?رد، ول? ما ب?‌تفاوت باش?م مگر نه ا?ن است که پ?ام خون آنها ادامه‌دهندة راهشان است؟ کار? نکن?م که در آن دن?ا شرمندة رو? شه?دان باش?م. ب?ا??د تا د?ر نشده از ?ک سر? کارها?? که باعث گناه م?‌شود دور? کن?م.  

شه?د احمد عظ?م? جوزان?: از تمام? خواهرانم م?‌خواهم که حجاب –ا?ن لباس رزم– را حافظ باشند. م?‌خواهم هر زمان که آنها را م?‌ب?نم به وجودشان افتخار کنم، و م?‌خواهم زمان? که آنها را م?‌ب?نم آن ‌چنان پوش?ده ظاهر و باطن باشند که باعث خشم دشمن و خوشحال? دوستان شوند، و البته ا?نها همه با?د برا? خدا باشد.  

شه?د حم?درضا بااطم?نان: با رعا?ت کردن حجاب خود، پاسدار خون شهدا باش?د.   

شه?د محمّدعل? ?وسف?: خواهران عز?زم! حجاب خود را حفظ کن?د، چون س?اهى چادر تو، کوبنده‏تر از سرخى خون من است.  

شه?د مهد? ابراه?م? گ?و: خواهرم! با حجاب باش.   

شه?د محمد حس?ن راستگو: تو اى خواهرم! حجابت مقدّس‏تر از خون من است. شما مى‏توان?د با ا?ن سنگر مقدّس، کمر دشمن اس?‌م را بشکن?د  

طلبه شه?د محمود قطب الدّ?ن?: شما خواهران گرام? با?د که ز?نب وار در زندگ? با تمام مسائل آن برخورد کن?د با حفظ حجاب خو?ش که ا?ن س?‌ح برنده برا? نابود? دشمنان اس?‌م به کور? چشم آنها به نحو احسن از آن استفاده نمائ?د وهم?شه رفتار و اخ?‌ق فاطمه (س) و ز?نب دخت گرام? اش را سرمشق خو?ش قرار ده?د.  

شه?د آب?اران: توص?ه‌ا? که به خواهران دارم ا?ن است که اگر م?‌خواهند خون شه?دان را پا?مال نکنند، ا?ن است که حجاب خود را حفظ کنند.

شه?د داود عبدالله?: خواهر جان، حجابت را حفظ کن تا جزو ?اران خدا باش?، اگر م?‌خواه? در دن?ا سرافراز شو?، حجابت را حفظ کن.

شه?د کر?م دلبازجو: از همه برادران و خواهران عز?ز م?‌خواهم که هم?شه آماده باش?د چه در جهاد اکبر و چه در جهاد اصغر. با?‌خص ?ک سفارش? که هم?شه در اس?‌م و امامان معصوم(ع) و از صالح?ن نقل شده مساله حجاب است. از همه خواهران غ?ور م?‌خواهم که عفّت را پ?شه خود قرار ده?د.

شه?د اسماع?ل اسکندر?: و شما خواهران حجاب خود را حفظ کن?د که حجاب شما س?‌ح شماست.

شه?د عل? آقاباقر?: وص?ّت من به خواهرانم ا?ن است که در شهادت من مثل ز?نب (س)عمل کن?د و حجاب که اصل?‌تر?ن مسئله است را رعا?ت کن?د که حجاب حما?ت از خون شه?دان است.

شه?د نادرعل? اکبرنژاد: به خواهرانم بگو که اگر از من بد? د?دند مرا ببخشند و هم?شه حجاب خود را حفظ کنند، چون ما برا? ناموس م?‌جنگ?م. شه?د محمّد ب?‌آباد?: و خواهران، شما در جامعه با?د حجابتان را رعات کن?د و از همه پدران خواهران م?‌خواهم که فرزندانشان را حس?ن‌وار پرورش دهند.

 

http://www.jamnews.ir/mobile/mobiledetail/photo/390087/838

http://www.hejabstore.ir/page/2/%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8


[ پنج شنبه 94/3/14 ] [ 12:45 عصر ] [ زهرا فاطمی ]

انواع حجاب درقرآن


1.حجاب بدن: اى پیامبر! به همسرانت و دخترانت و همسران کسانى که مؤمن هستند بگو: حجاب هایشان را بر خود فرو پوشند [تا بدن و آرایش و زیورهایشان در برابر دید نامحرمان قرار نگیرد.] این [پوشش] به اینکه [به عفت و پاکدامنى] شناخته شوند نزدیک تر است، و در نتیجه [از سوى اهل فسق و فجور] مورد آزار قرار نخواهند گرفت؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. (احزاب? 59)

2.حجاب چشم:به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را [از آنچه حرام است مانند دیدن زنان نامحرم و عورت دیگران] فرو بندند...(نور? 30) و به زنان باایمان بگو: چشمان خود را از آنچه حرام است فرو بندند...(نور? 31)

3.حجاب در گفتار: ...پس در گفتار خود، نرمى و طنّازى نداشته باشید تا کسى که بیمار دل است طمع کند، و سخن پسندیده و شایسته گویید. (احزاب? 31)

4.حجاب رفتاری: زنان نباید پاهایشان را [هنگام راه رفتن آن گونه] به زمین بزنند تا آنچه از زینت هایشان پنهان مى دارند [به وسیله نامحرمان] شناخته شود. و [شما] اى مؤمنان! همگى به سوى خدا بازگردید تا رستگار شوید. (نور? 31) *رسول خدا،ص،از جبرییل سوال کرد آیا فرشتگان هم خنده دارند؟جبرییل گفت بله: وقتی زن بد حجابی میمیرد وبستگانش او را در قبرمیگذارند وروی آن را با خشت وخاک میپوشانند تا بدنش دیده نشود، فرشتگان میخندند و میگویند: تا وقتی که جوان بود وبا دیدنش هرکسی را فریب میداد،بستگانش غیرت بخرج ندادند ،ولی اکنون که مرده او را میپوشانند /المواعظ العددیه ص144

معنای حجاب در کلام مقام معظم رهبری

مساله حجاب به معنای منزوی کردن زن نیست . اگر کسی چنین برداشتی از حجاب داشته باشه این برداشت کاملا غلط است .مساله حجاب به معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش ،بی قید و شرط زن و مرد در جامعه است زیرا آمیزش و اختلاط بی قید و شرط هم به ضرر جامعه و هم به ضرر زن و مرد به خصوص به ضرر زن است...


[ پنج شنبه 94/3/14 ] [ 12:35 عصر ] [ زهرا فاطمی ]
ت?‌ش‏های حضرت زهرا(س) در عرصه های سیاسی و اجتماعی

حضرت زهرا(س) در عین آن که حجاب کامل را رعایت می‏کرد، حجاب را پرده‏نشینی و انزوای زنان نمی‏دانست، بلکه شواهد بسیاری وجود دارد که آن حضرت حجاب را هرگز دست و پاگیر و مانع ت?‌ش‏های اجتماعی و سیاسی نمی‏دانست.

مواردی که حضرت زهرا(س)در عرصه‏های مختلف اجتماعی و سیاسی شرکت فعّال داشت :

1ـ محدّثین نقل می‏کنند: شخص پیامبر(ص) دست فاطمه(س) را گرفت، و به میان مردم آمد و خطاب به مردم فرمود: «هر کس که فاطمه(س) را شناخت که شناخت، و هر کس که او را نشناخته بداند که فاطمه(س) دختر محمّد(ص) است. او پاره تن من است. او قلب و جان من است. هر کس او را بیازارد مرا آزرده، و هر کس مرا بیازارد، قطعا خدا را آزرده است».
بنابراین، حجاب در سیره فاطمه(س) پرده نشینی نیست.

2.در مکّه قبل از هجرت، مشرکان به تحریک ابوجهل به پیامبر(ص) آزار می‏رساندند، یکی از آنها به نام «ابن زبعری» شکمبه گوسفندی را برداشت، و به طرف پیامبر(ص) انداخت، به طوری که سر و صورت آن حضرت را آلوده نمود، ابوطالب(ع) به دفاع از آن حضرت پرداخت،
* پوشش زن در اس?‌م این است که زن در معاشرت خود با مردان، بدن و موی خود را بپوشاند، و به جلوه‏گری و خودنمایی نپردازد، آیات مربوطه همین معنی را ذکر می‏کند، و فتوای فقهاء هم مؤیّد همین مطلب است».
در این هنگام حضرت زهرا(س) که در آن وقت خردسال بود با آب نزد پدر آمد، و سر و صورت آن حضرت را شست و شو داد.


3.روز دیگری فاطمه(س) گروهی از مشرکان را در کنار کعبه دید که جلسه محرمانه‏ای دارند. دریافت که در اندیشه توطئه بر ضد پیامبر(ص) هستند، هشیارانه با شتاب به حضور پیامبر(ص) آمد و توطئه آنها را به پدر بزرگوارش خبر داد.


4. درمورد دیگر با کمال شجاعت وصلابت
نزد مشرکان آمد و رگبار سرزنشش را بر ابوجهل و پیروانش فرو ریخت، و بر آن ستمگران نفرین کرد.

*حضرت زهراپس هجرت از مکّه به مدینه نیز ت?‌ش‏هایی این چنین در حمایت از اس?‌م و سپاه اس?‌م می‏نمود، و در عرصه‏های مختلف حضور و نظارت داشت.

"حضور حضرت زهرا(س) در پشت جبهه، و حتّی گاهی سرکشی به رزمندگان اس?‌م و غذا رسانی به آنها در صف اول جبهه نیز در روایات و تاریخ نقل شده است، چنان که این موضوع در جنگ خندق و فتح مکّه، رخ داده است."
 
5.در ماجرای «مباهله» که یک حادثه بسیار مهم سیاسی و اجتماعی و عقیدتی بود و در سال دهم هجرت بین پیامبر(ص) و هیأت بلندپایه مسیحیان نماینده «نجران» رخ داد، هزاران نفر از مهاجر و انصار در صحرای مدینه اجتماع کرده بودند تا از نزدیک نظاره‏گر صحنه باشند، ناگاه دیدند پیامبر(ص) با فاطمه(س) و علی(ع)
و حسن و حسین(ع) برای مباهله به سوی صحرا می‏آیند... پیامبر(ص) مطابق آیه 61 آل عمران (آیه مباهله) فاطمه(س) را همراه خود، در چنین همایش سیاسی دینی، شرکت داد.

** بنابراین، حجاب زنان هرگز مانع آنها برای شرکت در اجتماعات سیاسی و دینی نخواهد شد.

6.ت?‌ش‏های سیاسی حضرت زهرا(س) پس از رحلت‏پیامبر(ص)
پس از رحلت پیامبر اس?‌م(ص) و     پدیدار شدن ماجرای سقیفه بنی‏ساعده، و بیعت با ابوبکر به عنوان خلیفه رسول خدا(ص) و کنار زدن امیرمؤمنان علی(ع) از مقام رهبری، که حق مسلّم آن حضرت بود، حضرت زهرا(س) در موارد مختلف وارد صحنه شد، و به دفاع از حریم و?‌یت پرداخت.

7.در م?‌ عام در مسجد با خطبه غرّا، غاصبان را محکوم کرد، بیعت کنندگان را سرزنش نمود، و جانش را در این راه گذاشت، و آن چنان فعّال و جدّی به صحنه آمد، که سرانجام به شهادت رسید،
و اینها و ده‏ها نمونه دیگر نشان دهنده آن است که "مسأله پوشش اس?‌می، زنان را در پشت پرده محبوس نکرده که به طور کلّی از صحنه ت?‌ش‏های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فاصله بگیرند، اگر چنین بود، هرگز حضرت زهرا(س) از پشت پرده حجاب بیرون نمی‏آمد."

8.چگونگی خطبه خواندن حضرت زهرا(س) در مسجدالنّبی
یکی از امور مهمّی که در زندگی حضرت زهرا(س) همواره می‏درخشد، خطبه غرّای او در مسجدالنّبی پس از رحلت پیامبر(ص) در ازدحام مردم است، که او با این خطبه غاصبان و خطاکاران را به محاکمه کشید و آنان را قاطعانه محکوم کرد، و از حریم و?‌یت و رهبری امیرمؤمنان علی(ع) به دفاع برخاست.

* حضرت زهرا(س) در عین آن که حجاب کامل را رعایت می‏کرد، حجاب را پرده‏نشینی و انزوای زنان نمی‏دانست، بلکه با گفتن اندک شواهد بالا می توان به این نتیجه رسیدکه آن حضرت حجاب را هرگز دست و پاگیر و مانع ت?‌ش‏های اجتماعی و سیاسی نمی‏دانست.

9.حضور حضرت زهرا(س) در پشت جبهه، و حتّی گاهی سرکشی به رزمندگان اس?‌م و غذا رسانی به آنها در صف اول جبهه نیز در روایات و تاریخ نقل شده است، چنان که این موضوع در جنگ خندق و فتح مکّه، رخ داده است.
 
 
منبع:

. http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=19667&BookID=69832&Language=1

[ دوشنبه 94/1/24 ] [ 12:50 عصر ] [ زهرا فاطمی ]
تحلیلی بر چگونگی پوشش و حجاب حضرت فاطمه(س) برای حضور در مسجد و قرائت خطبه فدکیه

ما در این جا چگونگی حرکت آن حضرت برای القای خطبه را شرح می‏دهیم، تا مسأله مهم حجاب را از مکتب زهرای اطهر(س) بیاموزیم، و هم باور کنیم که زن می‏تواند در عین حفظ حریم حجاب، از  پرده‏نشینی خارج گردد، و به عنوان نیمی از جامعه انسانی، رسالت خود را به انجام رساند.
شرح این چگونگی، نیز می‏تواند
جواب دندان‏شکنی به آن افرادی باشد که حجاب اس?‌می را کمرنگ گرفته، و خطبه خواندن حضرت زهرا(س) در مسجد را به عنوان شاهد عقیده ناصحیح خود می‏آورند، غافل از آن که شش دلیل و شاهد محکم در مقدّمه خطبه وجود دارد، که هر کدام نشان دهنده اهمیّت حجاب از نظر حضرت زهرا(س) است.

اینک شرح مطلب:
 
عبدالله بن حسن (نوه امام حسن مجتبی علیه الس?‌م) از پدران خود نقل می‏کند، هنگامی که مسأله غصب فدک رخ داد، و این خبر به حضرت زهرا(س) رسید، در این هنگام حضرت زهرا(س) تصمیم گرفت به مسجد برود و در آن جا به عنوان حمایت از حق، سخنرانی کند، چگونگی حرکت حضرت زهرا(س) در متن عبارت چنین آمده:
«?‌ثَتْ خِمارَها عَلی رَأسِها، وَاشْتَمَلَتْ بِجِلْبابِها وَ اَقْبَلَتْ فی لُمَّةٍ مِنْ حَفَدَتِها وَ نِساء قَوْمِها، تَطَأُ ذُیُولَها، ماتَخْرُمُ مِشْیَتِها مِشْیَةِ رَسُولِ الله حتّی دَخَلَتْ عَلی اَبِی بَکْرٍ وَ هُوَ فی حَشْدٍ مِنَ الْمُهاجِرِینَ وَا?‌َنْصارِ وَ فِی غَیْرِهِمْ فَنِیطَتْ دوُنَها مُ?‌ئةً فَجَلَسَتْ، ثُمَّ أنَّتْ اَنَّةً اَجْهَشَ الْقَوْمُ لَها بِالْبُکاء، فَارْتَجَّ الَمجْلِسَ، ثُمّ اَمْهَلَتْ هَنِیئةً حَتّی اَسْکَنَ نَشِیَجَ القَوْمِ، وَ هَدَأَتْ فَوْرَتُهُمْ، اِفْتَتَحَتِ الکَ?‌مَ...؛ حضرت زهرا(س) روسری خود را بر سرش پیچید و عبای خود را (که روپوشی وسیع بود) به سر نمود، و میان گروهی از یاران و زنان خویشاوندش (به سوی مسجد) حرکت کرد، آن حضرت هنگام راه رفتن (بر اثر شتاب یا بلندی لباس) به قسمت پایین لباسش پا
می‏گذاشت (در نهایت پوشیدگی راه می‏رفت) شیوه راه رفتن او (در متانت و وقار) هم چون شیوه راه رفتن رسول خدا(ص) بود، تا این که بر ابوبکر وارد شد، ابوبکر در میان ازدحام مسلمانان قرار گرفته بود، در این هنگام میان آن حضرت و مردم، پرده‏ای نصب شد، حضرت زهرا(س) نشست، سپس ناله جانسوزی نمود که بر اثر آن، صدای همه حاضران به گریه بلند شد، به گونه‏ای که گویی از صدای گریه، مسجد به لرزه درآمد، سپس حضرت زهرا(س) اندکی سکوت کرد، تا مردم آرام شدند، و جوش و خروششان بر اثر گریه، فرونشست، آن گاه خطبه را شروع کرد».

تجزیه و تحلیل عبارت فوق:
در این عبارت، در رابطه با حفظ حریم حجاب و عفاف در عین شرکت در یک صحنه پرشور سیاسی و اجتماعی، شش نکته است که هر کدام از جهتی بیانگر اهمیّت و عظمت مقام حجاب در سیره حضرت زهرا(س) است،
که به اختصار بدان اشاره می‏شود:

1ـ آن حضرت روسری خود را که به طور کامل سر و گردن و سینه‏اش را می‏پوشانید، بر سر گرفت، تعبیر واژه «?‌ثتْ» (پیچید) حاکی است که روسری به طور کامل و چسبان به سر و گردن گرفته شده بود، نه به طور سبک و وارفته که با اندکی تکان دادن از سر رد شود و موی سر آشکار گردد؛

2ـ حضرت زهرا(س) ع?‌وه بر آن روسری، لباس روی لباس‏هایش مانند عبا را بر سر و تن خود پوشانده بود (وَاشْتَمَلَتْ بِجِلْبابِها)؛

3 ـ لباسی که بر تنش بود به قدری بلند بود که در راه رفتن، گاهی قسمت پایین لباس زیر پای حضرت زهرا(س) قرار می‏گرفت: (تَطَأُ ذُیُولَها)؛

4ـ آن حضرت همانند رسول خدا(ص) با متانت و وقار حرکت می‏کرد، یعنی هیچ گونه حرکات نامناسب و دور از نزاکت در حرکت او دیده نمی‏شد؛

5 ـ ع?‌وه بر این ها در مسجد پرده‏ای به احترام او نصب کردند، و آن حضرت در پشت آن پرده خطبه خواند.

6ـ دوستان و زنان خویشانش، اطرافش را گرفته بودند. (وَاَقْبَلَتْ فی لُمَّةٍ ـ ای: جماعة ـ مِنْ حَفَدَتِها وَ نِساء قَوْمِها).

به این ترتیب نتیجه می‏گیریم:
* حضرت زهرا(س) در عین آن که در همایش پرشکوه و پرجنجال شرکت نمود، همه نمادهای حریم حجاب و عفاف را رعایت نموده است.

http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=19667&BookID=69832&Language=1

[ دوشنبه 94/1/24 ] [ 12:46 عصر ] [ زهرا فاطمی ]
3مورد داستان درباره اهمیت حجاب از نظر حضرت زهرا(س)

1.روزی مرد نابینایی با کسب اجازه به محضر حضرت زهرا(س) آمد. حضرت از او فاصله گرفت و خود را پوشانید، پیامبر اکرم(ص) که در آن جا حضور داشت از حضرت زهرا(س) پرسید: «با این که این مرد نابیناست و تو را نمی‏بیند، چرا خود را پوشاندی»؟ حضرت زهرا(س) در پاسخ فرمود: «اگر او مرا نمی‏بیند، من که او را می‏بینم، وانگهی او بو را استشمام می‏کند». پیامبر(ص) (به نشانه تأیید شیوه و گفتار حضرت زهرا«س») فرمود: «أَشْهَدُ اَنَّکِ بَضْعَةٌ مِنّی؛4 گواهی می‏دهم که تو پاره تن من هستی».

2.امیرمؤمنان علی(ع) فرمود: روزی همراه گروهی در محضر رسول خدا(ص) نشسته بودیم. آن حضرت به ما رو کرد و فرمود: «بهترین کار برای زنان چیست؟» هیچ کدام از حاضران نتوانستند جواب صحیح بدهند. هنگامی که متفرّق شدند، من به خانه بازگشتم، و همین موضوع را از حضرت زهرا(س) پرسیدم، و ماجرای سؤال پیامبر(ص) و پاسخ صحیح ندادن اصحاب را برای حضرت زهرا(س) تعریف کردم، و گفتم هیچ یک از ما نتوانستیم پاسخ صحیح بدهیم. حضرت زهرا(س) فرمود: ولی من پاسخ به این سؤال را می‏دانم، و آن این است که: «خَیْرٌ لِلنِّساءِ اَنْ ?‌یَرِینَ الرِّجالَ وَ?‌یَراهُنَّ الرِّجالُ؛ ص?‌ح زنان در آن است که آنها مردان نامحرم را نبینند، و مردان نامحرم آنها را نبینند».
*" حجاب در اس?‌م به معنای پرده نشینی نیست، بلکه به معنای پوششی معقول برای جلوگیری از فساد، و حفظ کرامت زن است."
من به محضر رسول خدا(ص) بازگشتم و عرض کردم: «ای رسول خدا! از ما پرسیدی که چه کار برای زنان برتر است، پاسخش این است که برترین کار برای زنان این است که آنها مردان نامحرم را نبینند، و مردان نامحرم آنها را نبینند».
پیامبر(ص) فرمود: «چه کسی به تو چنین خبر داد، تو که این‏جا بودی و پاسخی نگفتی؟» علی(ع) عرض کرد: «فاطمه(س) چنین فرمود».
پیامبر(ص) از این پاسخ خشنود شد، و سخن فاطمه(س) را پسندید و به نشانه تأیید او فرمود: «اِنَّ فاطِمَةُ بضْعَةٌ مِنّی؛5 همانا فاطمه، پاره تن من است».

3.نیز روایت شده: روزی جابر بن عبدالله انصاری همراه رسول خدا(ص) به سوی خانه فاطمه(س) رهسپار شدند. وقتی که به در خانه رسیدند، پیامبر(ص) اجازه ورود طلبید. فاطمه(س) اجازه داد، پیامبر(ص) فرمود: شخصی همراه من است، آیا اجازه هست با او وارد خانه شویم؟ فاطمه(س) عرض کرد: «ای رسول خدا «قِناع» (یعنی مقنعه و روسری) ندارم.» پیامبر(ص) فرمود: «یا فاطِمَةُ خُذِی فَضْلَ مَلْحَفَتِک فَقِنِعِی بِهِ رأسَکِ؛ ای فاطمه! زیادی لباس بلند روپوش خود را بگیر و سرت را با آن بپوشان».
حضرت فاطمه(س) همین کار را کرد، آن گاه پیامبر(ص) و جابر، با کسب اجازه وارد خانه شدند.
 

منبع:

http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=19667&BookID=69832&Language=1

[ دوشنبه 94/1/24 ] [ 12:41 عصر ] [ زهرا فاطمی ]
   1   2   3      >
درباره وبلاگ
موضوعات وب
آرشیو مطالب
امکانات وب
بازدید امروز: 2
بازدید دیروز: 3
کل بازدیدها: 6033