سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عفاف و حجاب

 حجاب ازدیدگاه شهدا

چه‌قدر زود همه چ?ز را فراموش کرد?م، شعارها? دبستان?مان را: «زن در حجاب چون گوهر? است در صدف.» شعرها? کتاب‌ها: «ا? زن به تو از فاطمه(س) ا?ن‌گونه خطاب است، ارزنده‌تر?ن ز?نت زن حفظ حجاب است.» نوشته‌ها? رو? د?وارها: «نکند خون شهدا فرش راه ما شود.. و...   گفتم شه?د! ?عن? اگر شهدا زنده بودند و ا?ن چ?زها را م?‌د?دند، چه م?‌کردند؟! مگر در ظاهر، غ?ر از ا?ن بود که برا? گرفتن مرزها و پس گرفتن شهرها?مان رفتند، اما آ?ا واقعاً هدفشان ا?ن بود؟   تو ا? خواهرم! حجاب تو کوبنده‌تر از خون سرخ من است.

 شه?د ابوالفضل سنگ‌ تراشان خواهرم: محجوب باش و باتقوا، که شما??د که دشمن را با چادر س?اهتان و تقوا?تان م?‌کش?د.   حجاب تو سنگر تو است، تو از داخل حجاب، دشمن را م?‌ب?ن? و دشمن تو را نم?‌ب?ند.

 سردار شه?د رح?م آنجف? شما خواهرانم و مادرانم: حجاب شما جامعه را از فساد به سو?‏ معنو?ت و صفا م?‏کشاند.  

شه?د عل? رضائ?ان خواهرانم!در ترب?ت فرزندانتان بکوش?د و حجاب را رعا?ت کن?د، زهراگونه زندگ? کن?د.

شه?د ?عقوب ابراه?م نژاد: اگر م? دانستم با هر بار که خونم ر?خته م? شود ب? حجاب? آغوش حجاب در بر م? گ?رد، حاضر بودم هزاران هزار بار کشته شوم.

 شه?د احمد پناه?: حجاب شما سنگر? است آغشته به خون من که اگر آن را حفظ نکن?د به خون من خ?انت کرده ا?د.  

شه?د محمد محمود?: حجاب شما از خون ما که در جبهه م? ر?زد برا? دشمن کوبنده تر است.  

شه?د ابراه?م هاشم??: حجاب شما به خون ما رنگ م? بخشد.  

شه?د تق? س?ف?: خواهران در حجاب و برادران در نگاه م? توانندش?طان را سرکوب کنند.  

شه?د منصور رنجبران: ا?ن دن?ا زودگذر است و به زود? همگ? ما برا? پاسخ در م?ز محاکمه اله? حاضر م? شو?م و آن موقع است که از شما سوال م? شود ا? زنان آ?ا پ?رو حضرت فاطمه(س) بود?د ?ا نه؟ چه جواب? دار?د بده?د؟  

شه?د محمدرضا جمش?د?ان: آخر تا ک?؟ چقدر شهدا وص?ّت کنند که خواهران حجاب، حجاب. چرا از ز?نب و زهرا(س?‌م الله عل?هما) درس نم? آموز?د؟ د?گر بق?ّه با وجدان خودتان، آخر کم? هم به آخرت فکر کن?د.  

شه?د عبدالله محمودى: و تو ا ى خواهر د?نى‏ام؛ چادر س?اهى که تو را احاطه کرده است ازخون سرخ من کوبنده‏تر است.  

سردار شه?د رح?م آنجفى: خواهرم: محجوب باش و باتقوا، که شما??د که دشمن را با چادر س?اهتان و تقوا? تان مى‏کُش?د. حجاب تو سنگر تو است، تو از داخل‏حجاب دشمن را مى‏ب?نى و دشمن تو را نمى‏ب?ند.  

شه?د محمّد کر?م غفرانى: حفظ حجاب هم چون جهاد در راه خداست.  

شه?د حم?د رضا نظام: خواهرم؛ از بى‏حجابى است اگر عمر گُل کم است، نهفته باش و هم?شه گُل‏باش.  

شه?د س?د محمد تقى م?رغفور?ان: از تمامى خواهرانم مى‏خواهم که حجاب، ا?ن لباس رزم را حافظ باشند.  

طلبه شه?د محمد جواد نوبخت?: خواهرم؛ هم چون ز?نب باش و در سنگر حجابت ‏به اس?‌م خدمت کن.  

شه?د صادق مهدى پور: ?ک دختر نج?ب با?د باحجاب باشد.  

شه?د بهرام ?ادگار?: خواهرم؛ حجاب تو مشت محکمى بر دهان منافق?ن و دشمنان اس?‌م‏مى‏زند.  

شه?د ابوالفضل سنگ‏تراشان: تو اى خواهرم، حجاب تو کوبنده‏تر از خون سرخ من است.  

شه?د حم?د رستم?: به پهلوى شکسته فاطمه زهرا(س) قسمتان مى‏دهم که ، حجاب را حجاب‏را ، حجاب را ، رعا?ت کن?د.  

شه?د على اصغر پور فرح آباد?: خواهر مسلمان؛ حجاب شما موجب حفظ نگاه برادران خواهد شد. برادرمسلمان؛ بى‏اعتنا?ى شما و حفظ نگاه شما موجب حجاب خواهران خواهدشد.  

شه?د على رضائ?ان: شما خواهرانم و مادرانم؛ حجاب شما جامعه را از فساد به سوى‏معنو?ّت و صفا مى‏کشاند.  

شه?د على روحى نجفى: از خواهران گرامى خواهشمندم که حجاب خود را حفظ کنند ، ز?را که‏حجاب خون‏ بهاى شه?دان است.  

شه?د غ?‌مرضا عسگر?: مادرم؛ من با حجاب و عزّت نفس و فداکارى شما رشد پ?دا کردم.  

شه?د محمّد حسن جعفرزاده: اى خواهرم؛ قبل از هر چ?ز استعمار از س?اهى چادر تو مى‏ترسد تا سرخى خون من.  

شه?د محمّد على فرزانه: خواهرم؛ ز?نب‏گونه حجابت را که کوبنده‏تر از خون من است‏حفظ کن.  

ر??س جمهور شه?د محمّد على رجا?ى خواهران ما در حالى که چادر خود را محکم برگرفته‏اند و خود را هم چون فاطمه و ز?نب حفظ مى‏کنند، هدف‏دار در جامعه حاضرشده‏اند.   

شه?د خلبان عباس بابا??: حجاب ، حجاب را خ?ل? ز?اد رعا?ت کن.  

شه?د ابراه?م نجات?: از خواهرانم م? خواهم با رعا?ت حجاب و مسائل د?ن?  و اس?‌م? مشت محکم? به دهان دشمنان انق?‌ب بزنند.  

شه?د حس?ن عنا?ت?: ا? خواهران حزب‌الله، از شما ن?ز تقاضا دارم قدم بر خون شه?دان نگذار?د و با حفظ حجاب از خون شه?دان پاسدار? کن?د و هم?شه در صحنة انق?‌ب باش?د.   

شه?د محمّد کشور?: خواهر حزب‌الّله?‌ام، ممکن است شما فکر کن?د که چرا ا?ن سعادت (ف?ض شهادت) تنها نص?ب برادران م?‌شود، لکن ا? خواهرم، ا?ن را بدان که شما در سنگر حجاب و مسجد ومدرسه کوشا باش و فعال?ّت شما از خون ما پُر ارج‌تر و کوبنده‌تر است. و ن?ز ف?ض آن از شهادت کمتر ن?ست.  

شه?د حم?درضا قل? زاده: خواهرم، حجابت را حفظ کن و به دشمنان اس?‌م و انسان?ّت بفهمان که زن مسلمان ا?ران? زن? است آزاده، با شخص?ّت، باا?مان و الهام گرفته از مکتب بانو? بزرگ اس?‌م زهرا? اطهر(س)‌ که هرگز اجازه نخواهد داد – همانند زنان به لجن کش?ده– از او عروسک? کوک? بسازند و وس?له‌ا? برا? فروش ب?شتر کا?‌ها? تجارت? شود.  

شه?د حم?درضا نظام: خواهرم، حجاب نشانگر ز?با?? روح و اند?شه توست. خواهرم، حجاب تضم?ن‌کنندة س?‌مت و پارسا?? جامعه است. جامعه رابه و?ران? مکش. خواهرم، حجاب مجوز ورود تو به بهشت است و آ?ا واقعاً‌ بهشت نم?‌خواه?؟‌ خواهرم، «غنچة نهفته در برگ را نچ?نند،‌از ب?‌حجاب? است اگر عمر گل کم است؛ نهفته باش و هم?شه گل باش».  

شه?د محمّد عل? وک?ل زاده: خواهرم! با حفظ حجاب و نجابت و عفّت خود، حضرت ز?نب را خشنود کن.  

شه?د عباس شع?ب?: تو را سفارش م?‏کنم که حجابت را و د?گر رسالت‏هاى ز?نبى را فراموش نکنى، و جنگ تو مبارزه با بى ‏بند و بارى ‏ها و بى‏ حجابى ‏ها و خ?‌صه نبرد با خود فروختگان داخلى است. ا?ن وظ?ف? شما و همه پ?روان ز?نب است.   

شه?د محمّد حسن آذر?: مسئول?ت زمان? و مکان? خود را کام?‌ً حس کرده و در تثب?ت ا?ن انق?‌ب که ثمرة خون شهدا? اس?‌م است در حدّ توانتان کوشا باش?د.  

شه?د محمودباقر شادم?: ا? مردم م?‌خواه?د تا ک? در خواب خرگوش? به سر بر?د و به ا?ن همه مسائل ب?‌اهم?ّت باش?د. چرا با?د ا?ن همه فساد جامعه را فرا گ?رد، ول? ما ب?‌تفاوت باش?م مگر نه ا?ن است که پ?ام خون آنها ادامه‌دهندة راهشان است؟ کار? نکن?م که در آن دن?ا شرمندة رو? شه?دان باش?م. ب?ا??د تا د?ر نشده از ?ک سر? کارها?? که باعث گناه م?‌شود دور? کن?م.  

شه?د احمد عظ?م? جوزان?: از تمام? خواهرانم م?‌خواهم که حجاب –ا?ن لباس رزم– را حافظ باشند. م?‌خواهم هر زمان که آنها را م?‌ب?نم به وجودشان افتخار کنم، و م?‌خواهم زمان? که آنها را م?‌ب?نم آن ‌چنان پوش?ده ظاهر و باطن باشند که باعث خشم دشمن و خوشحال? دوستان شوند، و البته ا?نها همه با?د برا? خدا باشد.  

شه?د حم?درضا بااطم?نان: با رعا?ت کردن حجاب خود، پاسدار خون شهدا باش?د.   

شه?د محمّدعل? ?وسف?: خواهران عز?زم! حجاب خود را حفظ کن?د، چون س?اهى چادر تو، کوبنده‏تر از سرخى خون من است.  

شه?د مهد? ابراه?م? گ?و: خواهرم! با حجاب باش.   

شه?د محمد حس?ن راستگو: تو اى خواهرم! حجابت مقدّس‏تر از خون من است. شما مى‏توان?د با ا?ن سنگر مقدّس، کمر دشمن اس?‌م را بشکن?د  

طلبه شه?د محمود قطب الدّ?ن?: شما خواهران گرام? با?د که ز?نب وار در زندگ? با تمام مسائل آن برخورد کن?د با حفظ حجاب خو?ش که ا?ن س?‌ح برنده برا? نابود? دشمنان اس?‌م به کور? چشم آنها به نحو احسن از آن استفاده نمائ?د وهم?شه رفتار و اخ?‌ق فاطمه (س) و ز?نب دخت گرام? اش را سرمشق خو?ش قرار ده?د.  

شه?د آب?اران: توص?ه‌ا? که به خواهران دارم ا?ن است که اگر م?‌خواهند خون شه?دان را پا?مال نکنند، ا?ن است که حجاب خود را حفظ کنند.

شه?د داود عبدالله?: خواهر جان، حجابت را حفظ کن تا جزو ?اران خدا باش?، اگر م?‌خواه? در دن?ا سرافراز شو?، حجابت را حفظ کن.

شه?د کر?م دلبازجو: از همه برادران و خواهران عز?ز م?‌خواهم که هم?شه آماده باش?د چه در جهاد اکبر و چه در جهاد اصغر. با?‌خص ?ک سفارش? که هم?شه در اس?‌م و امامان معصوم(ع) و از صالح?ن نقل شده مساله حجاب است. از همه خواهران غ?ور م?‌خواهم که عفّت را پ?شه خود قرار ده?د.

شه?د اسماع?ل اسکندر?: و شما خواهران حجاب خود را حفظ کن?د که حجاب شما س?‌ح شماست.

شه?د عل? آقاباقر?: وص?ّت من به خواهرانم ا?ن است که در شهادت من مثل ز?نب (س)عمل کن?د و حجاب که اصل?‌تر?ن مسئله است را رعا?ت کن?د که حجاب حما?ت از خون شه?دان است.

شه?د نادرعل? اکبرنژاد: به خواهرانم بگو که اگر از من بد? د?دند مرا ببخشند و هم?شه حجاب خود را حفظ کنند، چون ما برا? ناموس م?‌جنگ?م. شه?د محمّد ب?‌آباد?: و خواهران، شما در جامعه با?د حجابتان را رعات کن?د و از همه پدران خواهران م?‌خواهم که فرزندانشان را حس?ن‌وار پرورش دهند.

 

http://www.jamnews.ir/mobile/mobiledetail/photo/390087/838

http://www.hejabstore.ir/page/2/%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8


[ پنج شنبه 94/3/14 ] [ 12:45 عصر ] [ زهرا فاطمی ]
درباره وبلاگ
موضوعات وب
آرشیو مطالب
امکانات وب
بازدید امروز: 1
بازدید دیروز: 3
کل بازدیدها: 6032